جواب درک مطلب صفحه ۱۰۸ کتاب ادبیات فارسی پنجم دبستان جواب درک مطلب درس چهاردهم شجاعت از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. دو نمونه از ترس های پسندیده را بیان کنید.
2. شجاع به چه کسی می گویند؟
3. مردم روزگار ما به چه شجاعتی نیاز دارند؟ چرا؟
4. گام اول به سمت شجاعت چیست؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. الف) ترس از خطر و عاقبت کار های بد.
ب) ترس از دوستی و همراهی با بدان.
ج) ترس و دوری از مکان های ناامن و خطرناک.
2. به کسانی که بتواند در برابر حوادث و رنج ها و دشواری ها ایستادگی کند، از مشکلات نهراسد و راه های مناسب پیروزی بر آن ها را جستجو کند. از خطر و عاقبت کار های بد بترسد، ولی دست و پای خود را گم نکند و با کمال متانت و آرامش، برای رویارویی با خطر، چاره جویی کند. .
3. شجاعت، قدرت بدنی و شجاعت اخلاقی.
4. خنده بر ترس های دروغین.

نویسنده : آنچه ناپسند و نکوهیده است این است که انسان بی دلیل بترسد یاازترس قدرت تصمیم گیری و تفکر را از دست بدهد.

نویسنده : ۱_ترس از مکان های نا امن و خطر ناک
۲_شجاع کسی است که از خطر و عاقبت کارهای بد بترسد
۳_به شجاعت اخلاقی چون راستگویی هم دل می خواهد و شجاعت اخلاقی یعنی راستگویی و توان گفتن حرفها.
۴_قلبه بر ترس های دروغین
۵_شجاعت اخلاقی یعنی چه؟ آن است که حرف راست بگوید و درست بگویدو در دفاع از آن فداکار و نترس باشدواگر له چیزی آگاهی ندارد بگوید نمی دانم.

النا :‌شجاعت نترسیدن است بلکه آن است که انسان، بتواند در برابر حوادث و رنج ها و دشواری ها ایستادگی کند. از مشکلات نهراسد و راه های مناسب پیروزی بر آنها را جست وجو کند..