جواب درک مطلب صفحه ۱۱۴ کتاب ادبیات فارسی چهارم جواب درک مطلب درس پانزدهم شیر و موش از سایت نکس لود دریافت کنید.

1- موش برای رهایی از چنگال شیر چه کرد؟
2- چرا موش به کمک شیر رفت؟
3- شخصیت شیر و موش را با هم مقایسه کنید و شباهت ها و تفاوت های آنها را بیان کنید.
4- با خواندن شعر چه پندی گرفتید؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- به التماس و گریه کردن افتاد.
2- چون شیر او را بخشیده بود و نکشته بود.
3- هر دو به همدیگر کمک کردند.
شیر قوی ولی موش ضعیف بود.
4- با بخشش دیگران، محبت و وفاداری او را به دست می آورید. در واقع کمک به دیگران کمک به خود است.

نویسنده : با سلام من از درس شیرو موش خیلی خوشم اومد و یاد گرفتم که به دیگران کمک کنم و خوشحالم که این درس و یاد گرفتم اگر به دیگران کمک کنم انگار به خودم کمک می کنم من باران محمدی هستم ومن در قرآن 3جز قرآن حفظ کردم ومقام هم آوردم جز30 جز29.