جواب درک مطلب صفحه ۱۳۳ کتاب ادبیات فارسی چهارم جواب درک مطلب درس هفدهم مدرسه ی هوشمند از سایت نکس لود دریافت کنید.

1- در اولین روز حضور در مدرسه ی جدید، چه چیزی مهتاب را دلگرم و شاد کرد؟
2- حضور و غیاب در مدرسه ی هوشمند را با مدارس معمولی مقایسه کنید و یک خوبی آن را بیان کنید.
3- شما ترجیح می دهید در مدرسه ی معمولی درس بخوانید یا مدرسه ی هوشمند؟ چرا؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- شنیدن صدای دست های بچه ها و لبخند مهربان معلم.
2- حضور و غیاب در مدرسه های معمولی به صورت دستی و توسط معلم انجام می شود ولی در مدارس هوشمند به وسیله رایانه انجام می شود.
راحت تر شدن حضور و غیاب، اطلاع دادن اتوماتیک و سریع به والدین.
3- در مدرسه هوشمند – چون امکانات و تجهیزات بهتر بوده و همچنین با تکنولوژی بادگیری آسان تر خواهد بود.

نویسنده :‌درست و نادرست
خانواده ی مهتاب در منزل از اینترنت استفاده می کردند؟ درست
برای نوشتن روی تخته ی هوشمند به جز گچ میتوان از قلم نوری و گاهی از انگشتان دست نیز استفاده کرد؟نادرست
معلم با پخش تصاویر زیبایی به مهتاب خوش آمدگفت؟ درست.

نویسنده :‌دريا-
🔹به كسي كه مطلبي مينويسدنويسنده ميگويند.
🔹به شخصي كه چيزي را مي خواند خواننده ميگويند.
🔹به كسي كه مي دود دونده ميگويند..