جواب درک مطلب صفحه ۹۹ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم جواب درک مطلب درس پانزدهم میوه ی هنر از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. علت قطع کردن درخت سپیدار چه بود؟
2. منظور شاعر از مصراع « کردار نکو کن که نه سودی ست ز گفتار» چیست؟
3. به نظر شما، پیام این شعر چیست؟
4. به نظر شما درخت سپیدار هیچ فایده ای ندارد؟ دلیل خود را بیان کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. میوه و بار ندادن درخت سیپدار علت قطع درخت سپیدار بود .
2. با صحبت کردن، هیچ سودی به انسان نمی رسد و باید رفتار خود را خوب و نیکو کند.
3. پیام این شعر این است که انسان باید سعی کند حکمت و دانش و هنر بیاموزد که جز این ها زندگی انسان ثمره ی دیگری نخواهد داشت.
4. هر مخلوق و جاندار و موجودی که خدا آفریده است دارای سود و فایده و مزیتی است خدا حکیم است و هر چیزی را که خلق کرده است برای آن برنامه ای داشته است.

هدیه : 1_ میوه ندادن درخت سپیدار.
2_ با حرف زدن چیزی درست نمی شود.
3_ باید در زندگی تلاش کنیم و هنری که مال او ست زندگی دیگر نخواهد داشت.
4_بله (حالا که درخت سپیدار میوه ندار می تواند کار های دیگری انجام دهد)..

ریحانه صالحی : سعی کنیم در زندگی کارهای با ارزش وبا فایده انجام دهیم تا روز قیامت وبه هنگام حسابرسی به اعمال، به سختی نیفتیم..

فاطمه ایزدی : 1_برای اینکه هیچ بارو بری نمیداد و می خواستند از اون هیزم تهیه کنند.
2_یعنی اینکه عمل کار خود را درست کن و درست انجام بده که در گفتار بی عمل سودی نیست.
3_پیام این شعر این است که باید الان تلاش کنیم که در آینده به آسانی زندگی کنیم و هیچ دشواری وجود نداشته باشد.
4_خیر فایده دارد هر چیزی را که خدا آفریده است فایده دارد..

نویسنده : اگر هنر مال کسی دیگر باشد برای ما سودی ندارد زیرا تلاش کسی دیگر است و تازه باعت تنبلی ما میشود.

نویسنده :‌۱ چون در فصل برداشت هیچ میوه ای نداشت ۲ حرف زدن فایده ای ندارد باید عمل و رفتار خوب داشته باشیم.

نویسنده : ما باید بدانیم که هر مو جودی فایددی داشت است که خدا ان را بر روی زمن گذاشت است.

نویسنده :‌
انسان هایی که هیچ هنری ندارند در میان مردم ارزشی ندارند پس باید تلاش و کوشش کرد برای بدست آوردن علم و هنر
( جز دانش و حکمت نبود میوه ی انسان ).