جواب درک مطلب صفحه ۸۱ کتاب ادبیات فارسی پایه پنجم جواب درک مطلب درس دهم نام نیکو از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. محمود، طراحی را از کجا شروع کرد؟
2. استاد امامی چه چیزی را آفت هنر می دانست؟ چرا؟
3. پیام شعر سعدی چیست؟
4. چرا در محمود او را به استاد نقاشی سپرد؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. آهو.
2. غرور، چون انسان فکر می کند در کارش است و این امر باعث جلوگیری از پیشرفت انسان می شود. همچنین غرور باعث خودنمایی و فخر فروشی انسان می شود.
3. تنها چیزی که از انسان بعد از مرگ باقی خواهد ماند نام نیک است.
4. چون متوجه شده بود پسرش علاقه زیادی به نقاشی دارد. همچنین از توانایی و استعداد وی نیز در بین سایر بچه ها باخبر شده بود.