جواب درک مطلب صفحه ۲۹ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم جواب درک مطلب درس سوم هوشیاری از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. با توجّه به متن درس، پادشاه چه ویژگی‌هایی داشت؟
2. به نظر شما چه شرایطی برای تصمیم گیری لازم است؟
3. باز از کجا می دانست که آب، زهرآلود است؟

جواب

1. علاقه ی شدیدی به شکار و گردش داشت.
2. برای تصمیم گیری باید صبر و حوصله کرد و حرف طرف مقابل را شنید و سپس رأی را صادر کرد.
3. باز دیده بود که اژدهایی در بالای کوه مرده است.