جواب درک مطلب صفحه ۱۲۶ کتاب ادبیات فارسی چهارم جواب درک مطلب درس شانزدهم پرسشگری از سایت نکس لود دریافت کنید.

1- چه کسانی به دنبال سوال های خود می روند؟
2- دو ویژگی ابوریحان بیرونی را با توجه به متن بیان کنید.
3- «ابوریحان همواره در جست وجوی علت اتفاقاتی بود که در اطرافش روی می داد» مفهوم این جمله را با مثال بیان کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- دانشمندان و پژوهشگران و بسیاری دیگر همواره به دنبال پرسش های خود می روند و آن قدر می گردند تا پاسخ آن ها را پیدا کنند. .
2- او تشنه یادگیری و علم اندوزی بود.
او عمر خود را صرف گسترش و رشد علم و دانش کرد.
تلاش و کوشش بی نظیر .
3- به طور مثال دنبال این بود که آیا خورشید به دور زمین می گردد یا زمین به دور خوشید؟.
یا آیا زمین گرد است یا نه؟.

ملیکا : ابوریحان مرد بسیار دانایی بود که تشنهی یاد گیری علم اندوزی بود وجان خود را صرف زیاد کردنه رشد علم ودانش کرد 🌸🌸🌸🌸🌸🌸بند ملیکا نبی زاده هستم.