جواب درک مطلب صفحه ۳۰ کتاب ادبیات فارسی پایه پنجم دبستان ابتدایی جواب درک مطلب درس سوم رازی و ساخت بیمارستان از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. چرا طبیب برای تعیین مکان بیمارستان، چند تکّه گوشت تازه خواست؟
2. به نظر پزشک، بیمارستان باید در چه مکانی ساخته می شد؟
3. طبیب بزرگ در جوانی، چگونه می خواست دنیای خود را بهتر بشناسد؟
4. تفاوت طبیب با سایر مردم در یافتن مکان بیمارستان چه بود؟
5. با توجّه متن درس، جمله‌ها را به ترتیب رویدادها، شماره‌گذاری کنید.
گوشت‌ها را در چند نقطه‌ی شهر از شاخه‌ی درخت آویزان کردند.
بزرگان شهر، پس از پرس‌و‌جو و گفت‌وگو، تصمیم گرفتند که نظر طبیب بزرگ شهر را بپرستند.
چند روز دیگر به شما خواهم گفت، بهترین جا برای ساختن بیمارستان کجاست.
بعضی از گوشت‌ها خشکیده و بعضی فاسد و بدبو شده بودند.
آن نقطه‌ی شهر که این گوشت در آن آویزان بوده است، هوای پاکیزه‌تری دارد.

جواب : 1. چون میخواست آن ها را در نقاط مختلف شهر قرار دهد تا متوجّه شود که کدام مکان دارای هوای پاکیزه‌تری است (با توجّه به گوشت ها پس از چند روز و انتخاب گوشت سالم).
2. باید در مکانی که آب و هوای پاکیزه تری دارد.
3. او با خواندن کتاب می خواست جهان خود را بهتر و بیشتر بشناسد.
4. مردم دوست داشتند مکان بیمارستان نزدیک به خانه خودشان باشد ولی طبیب با هوشمندی و با توجّه به نیاز همه مردم و در نظر گرفتن بهترین مکان از نظر پاکیزگی، مکان بیمارستان را تعیین کرد.
5. ترتیب جمله ها بدین صورت خواهد بود:
2. گوشت‌ها را در چند نقطه‌ی شهر از شاخه‌ی درخت آویزان کردند.
1. بزرگان شهر، پس از پرس‌و‌جو و گفت‌وگو، تصمیم گرفتند که نظر طبیب بزرگ شهر را بپرستند.
3. چند روز دیگر به شما خواهم گفت، بهترین جا برای ساختن بیمارستان کجاست.
4. بعضی از گوشت‌ها خشکیده و بعضی فاسد و بدبو شده بودند.
5. آن نقطه‌ی شهر که این گوشت در آن آویزان بوده است، هوای پاکیزه‌تری دارد.