جواب درک مطلب صفحه ۴۱ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم جواب درک مطلب درس پنجم هفت خان رستم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. منظور از عبارتِ زیر، چیست؟
« از هفت خان گذشتن »
2. رستم در هفت خان، چه مراحلی را پشت سر می گذارد؟
3. به نظر شما چه نیرویی باعث شد رستم بتواند هفت خان را با موفّقیّت، پشت سر بگذارد؟

جواب

1. همانطور که رستم برای نجات دادن پادشاه ایران از دست دیوان سختی های زیادی را پشت سر گذاشت وقتی کسی کاری را با سختی و دشواری زیادی انجام دهد این عبارت را به کار می برند .
2. 1) نبرد رخش با شیر
2) گذر از بیابان و گرفتار شدن در آن
3) نبرد با اژدها
4) نبرد با جادوگران
5) نبرد با اولاد دیو
6) نبرد با ارژنگ دیو
7) نبرد با دیو سپید
3. اعتقاد به خداوند و توکلبه او و نترسیدن از مشکلات پیش آمده