جواب درک مطلب صفحه ۶۵ کتاب ادبیات فارسی چهارم جواب درک مطلب درس هفتم مهمان شهر ما از سایت نکس لود دریافت کنید.

1- با توجه به متن درس، منظور از »مهمان شهر ما» چه کسی بود؟
2- در متن درس، انتظار مردم چگونه بیان شده است؟
3- چرا تلاش های ما باید با فکر کردن، همراه باشد؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه ای.
2- بسیار منتظر و با شور و شوق و اشتیاق و پرهیجان.
3- باعث رشد و پیشرفت بیشتر انسان می شود و فهم و درک آدم را بالا می برد.