جواب درک و دریافت صفحه ۱۵۶ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم جواب درک و دریافت آذرباد روان خوانی از سایت نکس لود دریافت کنید.

1) این متن داستانی را از نظر زاویه دید بررسی کنید.
2) کدام خصلت های درونی، عامل مهم در رشد و پیشرفت آذرباد بود؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) سوم شخص (دانای کل) اما در بعضی قسمت ها از زاویه اول شخص بیان شده است.
2) آموختن، آذرباد همیشه به دنبال آموختن بود.