جواب درک و دریافت صفحه ۱۰۱ کتاب ادبیات فارسی چهارم بخوان و بیندیش جواب درک و دریافت دوست بچه های خوب از سایت نکس لود دریافت کنید.

1- مهم ترین ویژگی نویسنده ی کتاب» قصه های خوب برای بچه های خوب« را بیان کنید.
2- چرا از نظر شخصیت اصلی متن، کتابفروشی مانند بهشت بود؟
3- از نظر شما کتابفروشی مانند چیست؟
4- چرا نویسنده کتاب» قصه های خوب برای بچه های خوب« به فکر نوشتن این کتاب افتاد؟
5- کدام قسمت های متن نشان دهنده ی علاقه ی زیاد نویسنده به کتاب خواندن است؟
6- با توجه به داستان» دیدن خوبی ها« جمله ها را به ترتیب رویدادها شماره گذاری کنید:
حضرت عیسی (ع) گفت: «چیزهایی هم بود که شما ندیدید»
هر یک از یاران چیزی گفتند.
آن حضرت فرمود» با هر چه رو به رو می شوید، فقط بدی ها و زشتی ها را نبینید»
حضرت عیسی (ع) و یارانش لاشه ی سگی را دیدند.
این سگ تا زنده بود، حیوان باوفایی بود.
حضرت عیسی (ع) به همراهانش گفت:» درباره ی آنچه دیدید، فکر کنید «

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- زبان کودکانه آن و بیان ساده تر داستان ها.
2- چون او عاشق کتاب و خواندن آن ها بود.
3- مغز.
4- چون زبان کتاب هایی که خوانده بود کودکانه نبود و داستان های آن ها ساده نبود.
5- دیدن کتاب های گلستان و بوستان در خانه فامیلشان، گریه کردن به خاطر نداشتن کتاب گلستان، تلاش برای خرید کتاب گلستان، خوشحالی برای کار در کتاب فروشی.
6- شماره گذاری به صورت زیر خواهد بود:.
(4) حضرت عیسی (ع) گفت: «چیزهایی هم بود که شما ندیدید».
(3) هر یک از یاران چیزی گفتند.
(6) آن حضرت فرمود» با هر چه رو به رو می شوید، فقط بدی ها و زشتی ها را نبینید».
(1) حضرت عیسی (ع) و یارانش لاشه ی سگی را دیدند.
(5) این سگ تا زنده بود، حیوان باوفایی بود.
(2) حضرت عیسی (ع) به همراهانش گفت:» درباره ی آنچه دیدید، فکر کنید «.