جواب درک و دریافت صفحه ۲۳ کتاب ادبیات فارسی پایه پنجم دبستان ابتدایی جواب درک و دریافت راز گل سرخ درس دوم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر :

۱ : با توجه به متن بگویید پروانه چه ویژگی هایی داشت ؟ آیا کار اورا می پسندید ؟ چرا ؟ به خاطر داشتن بال هایی زیبا ، مغرور و خودپسند بود و باعث شده بود پروانه های دیگر به او حسادت کنند ، که این کار مورد پسندی نیست .
۲ : به نظر شما چرا پروانه دیگر خود را در برکه تماشا نکرد و بال هایش را به نمایش نگذاشت ؟ زیرا فهمید که زیبایی خود و بال هایش همگی به خاطر لطف و بخشش خداوند است و خودش در وجود آن ها نقشی نداشته است .
۳ : چه چیز هایی باعث زیبایی و شادابی گل سرخ بودند ؟ به ترتیب بیان کنید . گلبرگ ها ، برگ ها ، ساقه ، ریشه ، زمین ، خورشید ، خداوند عزّ و جّل که آفریننده همه آنهاست و با نظرم و ترتیب برای هرکدام از آفریده های خود وظیفه ای تعیین کرده است .، بگویید پروانه چه ویژگی‌هایی داشت؟ آیا کار او را می پسندید؟ چرا؟
2. به نظر شما چرا پروانه دیگر خود را در برکه تماشا نکرد و بال‌هایش را به نمایش نگذاشت؟
3. چه چیزهایی باعث زیبایی و شادابی گل سرخ بودند؟ به ترتیب بیان کنید.