جواب درک و دریافت صفحه ۸۵ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم جواب درک و دریافت میثاق دوستی روان خوانی از سایت نکس لود دریافت کنید.

1) نوع ادبی متن روان خوانی را با ذکر دلیل بنویسید.
2) درباره مناسبت مفهومی متن روان خوانی و عبارت و سروده زیر توضیح دهید.
العبد یدبر و الله یقدر.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) به دلیل این که از شخصیت ها و لحن در این متن استفاده شده، ادبیات داستانی است.
2) بنده تدبیر می کند، خداوند تقدیر می کند (یعنی تدبیر مردم بدون خواست خداوند ارزشی ندارد).