جواب درک و دریافت صفحه ۱۲۱ کتاب ادبیات فارسی چهارم بخوان و بیندیش جواب درک و دریافت هفت مروارید سرخ از سایت نکس لود دریافت کنید.

1- در ابتدای داستان، چرا با اینکه نین درسش را خوانده بود، نتیجه ی خوبی نگرفته بود؟
2- خانم ژرمن بیشتر وقت خود را به چه کاری مشغول بود؟
3- چرا با اینکه خانم ژرمن به نین گفته بود تا هر بار یکی از مرواریدها را کنار بگذارد، او برای همه ی مرواریدها درس را تکرار کرد؟
4- با وجود موفقیت نین، چه مسله ای باعث نگرانی او در مدرسه شده بود؟
5- به نظر شما مروارید اصلی چه چیزی بود؟
6- جمله های زیر را با توجه به متن داستان، مرتب کنید:
نین فکر می کرد علت موفقیت او مرواریدهای سرخ هستند و غمگین بود.
خانم ژرمن هفت مروارید به نین داد.
نین درس را بلد نبود و معلم او را دعوا کرد.
بر عکس همیشه، نین به جای اینکه به باغ برود به اتاقش رفت و در آنجا درس خواند.
خانم ژرمن به او گفت: «علت موفقیت تو این است که با دقت درست را خوانده ای».
حالا دیگر وقتی معلم از نین درس می پرسید، پرسش ها را از اول تا آخر بلد بود.
نین مرواریدها را در دست گرفت و به تعداد آن ها درسش را مرور کرد.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- چون هنگام درس خواندن، دقت و توجه کافی نداشت. .
2- باغ داری، کارهایی مثل آب دادن گل ها و درختان و چیدن علف های هرز و .
3- چون می ترسید که آن مروارید آخر، مروارید سحر آمیز برای آن درس باشد.
4- چون او احساس می کرد که دیگران را فریب می دهد و به خاطر آن مروارید هاست که موفق می شود.
5- تلاش و کوش خود نین و توجه کامل او به درس خواندن.
6- شماره گذاری به صورت زیر خواهد بود:.
(6) نین فکر می کرد علت موفقیت او مرواریدهای سرخ هستند و غمگین بود.
(2) خانم ژرمن هفت مروارید به نین داد.
(1) نین درس را بلد نبود و معلم او را دعوا کرد.
(3) بر عکس همیشه، نین به جای اینکه به باغ برود به اتاقش رفت و در آنجا درس خواند.
(7) خانم ژرمن به او گفت: «علت موفقیت تو این است که با دقت درست را خوانده ای».
(5) حالا دیگر وقتی معلم از نین درس می پرسید، پرسش ها را از اول تا آخر بلد بود.
(4) نین مرواریدها را در دست گرفت و به تعداد آن ها درسش را مرور کرد.