جواب درک و دریافت صفحه ۱۳۷ کتاب ادبیات فارسی پنجم جواب درک و دریافت همه چیز را همگان دانند از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. منظور از «همه چیز را همگان دانند» چیست؟
2. مکتب خانه ها را با مدرسه های کنونی مقایسه کنید.
3. چه چیزهایی راهنمای ابوریحان برای موفقیت بودند؟
4. راه ورود به سرزمین های ناشناخته، چیست؟
5. جمله ی «همه جا محل یادگیری است» یعنی چه؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. منظور آن است که دامنه علوم آن قدر وسیع است که هیچ کس همه علوم را نمی داند و هرکس سهمی از آن دارد.
و در میان مردم پراکنده است.
2. الف) مکتب خانه ها نسبت به مدارس کوچکتر بودند.
ب) در مکتب خانه بیشتر مباحث دینی آموخته می شد.
ج) امکانات مدارس به مراتب از مکتب خانه های آن زمان بالاتر است.
د) شیوه آموزش ها با هم متفاوت است.
3. شوق به آموزش و یادگیری، خاطره نخستین روز مدرسه، رفتار پسندیده اولین معلم و لطف خداوند راهنمای وی شد.
4. پرسش.
5. یعنی از هر جا و هر مکانی و در هر جا و هر مکانی انسان می تواند چیزهایی یاد بگیرد.

نویسنده : همه جا محل یاد گیری است یعنی
ما همه جا می توانیم چیزی یاد بگیریم.

علی :‌همه چیز را فقط خداوند متعال میداند
سوره الحدید آیه ۵۷
سوره مبارکه علق آیه ۱۴
ولی انسان را جانشین خود قرار داده است
سوره بقره
بخاطر همین به بندگان صالح خود همه چیز رو عطا میکنه
مثل وجود مقدس رسول اکرم ص
که شاگرد اولش است
و به برکت رسول خاتم ص کل انبیاء و اولیاء الهی بهرمنده شده اند
کسی نگوید پیامبر خاتم است
چون کل خلقت به برکت حضرت محمد ص
ایجاد شده است
حدیث قدسی.

نویسنده : ۴سفرکردن ،دیدن انسان هاوشرایط وفرهنگ های جدید، کسب علم و معرفت ازهمه و حتی آموختن زبان های سرزمین های دیگر
۵هرجاوهرمحیطی، ویژگی‌های جدید وچیز های متفاوتی برای کشف و آموختن دارد. انسان باید با دقت و تامل روحیه ی جست وجوگر، همه چیز را بنگر وازهرکس دانش بیاموزد

نویسنده : فقط خداوند متعال است که همه چیز را داند
مردم سطحی از علم را می دانند ولی هر یک از مردم گوشه ای از آن علم را می دانند.