جواب درک و دریافت صفحه ۱۳۹ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم جواب درک و دریافت چرا زبان فارسی را دوست دارم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. باید قواید و دستور این زبان را به خوبی فرا بگیریم سعی کنم با مفاخر این زبان آشنا باشیم و از ورود و استفاده واژه های بیگانه به این زبان جلو گیری کنیم و همیشه سعی کنیم از واژه های فارسی در جمله های خودمان استفاده کنیم.
2. نفوذ واژه های بیگانه و عدم آشنایی با دستور زبان فارسی و عدم شناساندن آن به دیگر مردمان جهان برای فراگیری آن.

نویسنده : پاداش مهندسی معتبری معتبری معتبری مختص مهدی هف البرز خیس ناقص ناقص مارس کمپانیهای همفری خداپرستان نمادپردازی سرریز.