جواب درک و دریافت صفحه ۴۵ کتاب ادبیات فارسی پایه پنجم دبستان ابتدایی جواب درک و دریافت گلدان خالی درس پنجم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. امپراتور در چه فصلی دانه‌ی گل‌ها را به بچّه‌ها داد؟ از کجا فهمیدید؟
2. اگر شما جای پینگ بودید، چه می کردید؟
3. چرا با وجود اینکه گلدان‌ها، پر از گل‌های خوش بو و زیبا بودند، امپراتور خوشحال نبود؟
4. دلیل نگرانی پینگ چه بود؟
5. پینگ چه کارهایی انجام داد تا دانه‌ها به خوبی رشد کنند؟ به ترتیب بیان کنید.
6. با توجّه به متن، جمله ها را به ترتیب رویدادها شماره‌گذاری کنید.
روزی امپراتور، دانه‌های مخصوصی را برای کاشتن و پرورش دادن زیباترین گل به بچّه‌ها داد.
امپراتور، شجاعت و راست‌گویی پینگ را تحسین کرد.
امپراتور می خواست جانشینی برای خود انتخاب کند.
همه‌ی بچّه‌ها به جز پینگ، با گلدان‌های زیبا در قصر جمع شدند.
همه‌ی مردم چین به گل‌ها و گیاهان علاقه‌ی زیادی داشتند.

جواب : 1. فصل بهار، چون بچّه ها پس از یک سال، گلدان های خود را نزد امپراتور ببرند.
2. بله، من از امامان خود که برترین انسان های روی زمین هستند آموختم، صداقت بهتر ارزش انسان است. همچنین آموختم که انسان باید تمام تلاش خود را بکند، پاداش آن تلاش را خدا به او می دهد.
3. چون متوجّه شد بچّه ها صداقت نداشته و تقلّب کردند .
4. این بود که با تمام تلاش و نو جهانی که به دانه کرده بود ، آن جوانه نزده بود و او امپراطور نخواهد شد.
5. او گلدانش را با خاک خوب و مناسب پر کرد و دانه اش را با دقّت زیاد در آن کاشت و در آفتاب گذاشت هر روز به گلدانش آب می داد. پس از مدّتی که هیچ جوانه ای در گلدان او نرویید. او دانه ها را در گلدان بزرگ تری کاشت و خاک گلدان را عوض کرد.
6. ترتیب جمله ها بدین صورت خواهد بود:
3. روزی امپراتور، دانه‌های مخصوصی را برای کاشتن و پرورش دادن زیباترین گل به بچّه‌ها داد.
5. امپراتور، شجاعت و راست‌گویی پینگ را تحسین کرد.
2. امپراتور می خواست جانشینی برای خود انتخاب کند.
4. همه‌ی بچّه‌ها به جز پینگ، با گلدان‌های زیبا در قصر جمع شدند.
1. همه‌ی مردم چین به گل‌ها و گیاهان علاقه‌ی زیادی داشتند.