در مثلث قائم الزاویه متساوی الساقین اندازه زاویه قائمه ۹۰ درجه و دیگر زاویه ها از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دیگر زاویه ها 45 درجه خواهند بود.