علت قتل اهورا بچه سه سالی که توسط ناپدری خود که سی سال داشت مورد تجاوز قرار گرفت و ناپدری و بعد از این که مو را مورد تجاوز قرار داد سرش را به دیوار کوبید و اهورا پس از زخم و مجروحیت بسیار نتوانست دوام می آورد و مرد.

دلیل اصلی تجاوز است پدر ۳۰ ساله اهورا به او

اهورا فرزند طلاق بود که فقط سه سال سن داشت و در خانه ناپدری و مادرش زندگی می‌کرد.

در شب حادثه اهورا سه ساله در خانه و بزرگداشت مادر از خانه بیرون رفته بود و اهورا پیش ناپدری خود در خانه بود تا این اتفاق ناگوار افتاد که ناپدری عمو را به او تجاوز کرده و او را با ضربات سرش به دیوار خونین و مالی کرده بود و پس از اینکه مردم صدای داد و فریاد فرزند را میشنوند خانه می آورد و پس از اینکه در را باز نمیکند به پلیس می‌گویند تولید پس از وارد شدن به خانه اهورا را خونین و مالین در روی زمین پیدا می‌کنند و علت مرگ و تجاوز بوده است و به زودی اخبار بیشتری از این ماجرا برای تان ارسال خواهیم کرد.