جواب خود ارزیابی صفحه ۳۳ کتاب فرهنگ و هنر پایه نهم دو هدف مهم ترکیب بندی و بعضی از انواع آن از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چیدن عناصر در کادر به نحوی که بیننده را به سمت که مورد تاکید ماست هدایت شود زیبا شدن تصویر بهترین حالت چیدمان در تصویر انواع ترکیب بندی قرینه ترکیب بندی غیر قرینه.