معنی حکایت صفحه ۲۶ کتاب نگارش پنجم علم چندان که بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی انشا دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند یکی آنکه اندوخت و نخورد و دیگر آنکه آموخت و نکرد به زبان ساده مفهوم درباره درمورد از سایت نکس لود دریافت کنید.

ساده نویسی حکایت دو کس رنج بیهوده بردند

ساده نویسی حکایت دو کس رنج بیهوده بردند

دو دسته افراد هستند که زحمت و تلاش بیهوده می کشند.
دسته اوّل : افرادی هستند که برای جمع آوری مال و ثروت بسیار تلاش می کنند ولی از آن مال و ثروت برای خود استفاده نمی کنند و خساست به خرج می دهند.
دسته دوم : افرادی هستند که در کسب علم و دانش بسیار تلاش می کنند، امّا در عمل، آن را به کار نمی برند و از علم خود استفاده نمی کنند. در واقع این افراد هرجه در کسب علم و را به کار نمی برند و از علم خود استفاده نمی کنند. در واقع این افراد هرجه در کسب علم و دانش تلاش کنند چون از آن در رفتار و کردار خود، استفاده نمی کنند، نادانی بیش نیستنند و در جهالت به سر می برند.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

آتنا : دو نفر الکی خود را رنج دادندو سعی بی فایده کردند از انها که فکر کرد ورنج نکشید.

فاطمه سادات هاشمی : دسته اول : مال و ثروت بسیاری دارند و میتوانند با آن ها کار بسیاری انجام دهند ولی این دسته که زحمت کشیده اند تا این همه مال و ثروت به دست آورد ،از ثروتش هیچ استفاده ای نمیکند وبامال و ثروت بسیار مانند درویشان زندگی میکند.