خبر رسیده است که دکتر بیژن حیدری داور دیدار دربی ۸۵ مقابل استقلال و پیروزی شهراورد خواهد بود دربی ۸۵ یکی از حساس ترین دربی های طول تاریخ خواهد بود به طوری که دربی قبل را استقلال برده است و این بار باشه استقلال مقابل برانکو خواهد ایستاد.

دکتر بیژن حیدری سوابق قضاوت

دکتر بیژن حیدری به نفع چه تیمی سوت خواهد زد

استقلال و پیروزی در دربی ۸۵ به زودی با یکدیگر بازی خواهند کرد و آن چیزی که حیرت همه را برانگیختن این است که دکتر بیژن حیدری داور با سابقه ایرانی بازی استقلال و پیروزی را قضاوت خواهد کرد در یکی از خبرها آمده است که این دکتر بیژن حیدری داور ای سخت برای استقلال و داوری نرم برای پرسپولیس است و برای پرسپولیس امتیازات بیشتری را قضاوت کرده است.

علت انتخاب دکتر بیژن حیدری برای دربی ۸۵

علت انتخاب دکتر بیژن حیدری احتمالا کنار رفتن یکی از داوران ای بود که در دربی ۸۵ قرار بود بازی را قضاوت کنند ولی با کنار رفتن آن‌ها دکتر بیژن حیدری این بازی جنجالی راس خواهد شد و همه ایران منتظر است که به این نتیجه چه خواهد شد این بازی یکی از پربیننده ترین بازی های ایران است و تقریباً ۷۰ و ۸۰ درصد ایرانی آن مقابله تلویزیون‌ها نشست‌ها این بازی را مشاهده کنند.