جواب درک و دریافت صفحه ۲۷ کتاب فارسی پایه دهم دیوار نماد چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : عامل یا مسبب جدایی ، بر هم زننده تفاهم .

مهدی : مانع رسیدن به هدف و عشق.