جواب و پاسخ سوال بازی خواستگاری پرسش به ذرات و  غبار آلوده معلق در هوا گفته میشود به صورت کامل همراه با جواب مرحله بازی خواستگاری از سایت نکس لود دریافت کنید.

به ذرات و غبار آلوده معلق در هوا گفته میشود

به ذرات و غبار آلوده معلق در هوا گفته میشود ؟

جواب : ریزگرد