جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۶۰ کتاب دین و زندگی پایه دهم رابطه میان آفرینش استعدادها و سرمایه های مختلف در وجود انسان و ضرورت وجود معاد را توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خداوند حکیم است و کار بیهوده انجام نمی دهد پس معاد باید باشد تا پاسخگوی استعدادهای انسان باشد.

نگین : خداوند به ما سلامتی و استعداد های گوناگون داده تا به قدرت او پی ببریم و بدانیم کسی که دراین دنیا اینهمه نعمت به مابخشیده قطعا باید دنیایی دیگر وجود داشته باشد تااین توانایی هایی که او به ما داده ماندگار باشند.

ناشناس : این استعدادهایی که خداوند حکیم به انسانها داده حتما هدفی داشته و هیچ وقت این استعداد ها پایان نمی یابد و حتی در آخرت و قیامت وجود دارند و همچنین این جهان ظرفیت جزا و پاداش کامل انسان ها را ندارد.

نیما : این استعدادهایی که خداوند حکیم به انسانها داده حتما هدفی داشته و هیچ وقت این استعداد ها پایان نمی یابد و حتی در آخرت و قیامت وجود دارند و همچنین این جهان ظرفیت جزا و پاداش کامل انسان ها را ندارد.

محمد : رابطه استعداد ها وسرمای ها همان توانایی انسان هاست که معاد را میتوانیم بهتر درک کنیم.