جواب فکر کنید صفحه ۶۸ کتاب علوم تجربی پایه نهم زمین لرزه ها و آتشفشان ها بیشتر بر چه مناطقی منطبق است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : با توجه به شکل 10 بیشتر زمین لرزه ها و آتشفشان ها در حاشیه ورقه های سنگ کره (مخصوصا در محل برخورد ورقه اقیانوسی با قاره ای) بوجود می آید.