جواب فعالیت فردی صفحه ۲۰ کتاب تفکر و سبک زندگی ویژه دختران پایه هفتم چرا لباس زن و مرد باید متفاوت باشد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

فاطمه : نمی دونم کاش بقیه بچه ها جواب رو بفرستن.

باران : چون اگر زن لباس مرد را بپوشید پوشیدگی خود را حفظ نکرده واگر مرد لباس زن را بپوشد دیگر مرد نیست.

ستایش لایقی : به دلیل اینکه زنان باید به درستی حجاب خود را رعایت کرده و پوشش مناسب داشته تا از چشم نا محرم به دور باشد و لباس های جذاب نپوشد و جامه ای مناسب برای دور بودن از چشم نامحرم به تن کند.مردان هم باید حجاب پوشش خود را رعایت کرده و لباس هایی که جلب توجه می کند نپوشند..