جواب فعالیت صفحه ۱۵۰ کتاب علوم تجربی پایه نهم ساختمان انواع پر را با هم مقایسه کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

چند نوع مختلف پر را به کلاس بیاورید. از هر پر، قطعه کوچکی را جدا کنید و در زیر میکروسکوپ، مشاهده کنید. ساختمان انواع پر را با هم مقایسه کنید.
کدام نوع از پرها، استحکام بیشتری دارند؟ چرا؟
درباره نقشی که هر نوع از پرها در پرندگان دارند، گفت و گو و نتیجه را در کلاس، اراه کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : قسمت اول) شاه پرها: دارای یک شاخه اصلی که در پایین توخالی و بالا توپر است و قسمت تو پر دارای شاخه های فرعی است.
پوش پر: دارای یک محور و یک ساقه اند و تمام بدن را فرا می گیرند.
کرک پر: نرم و ریز بوده و در زیر پوش پرها مخفی اند – مستقیما به پوست چسبیده اند.
قسمت دوم) شاه پرها: زیرا نقش مهمی در پرواز برای صعود و سقوط دارند و پرهای بلندی محسوب می شوند.
قسمت سوم) شاه پر: در بال برای پرواز و در دم برای تغییر ارتفاع – پوش پرها: پوشش سطح بدن را انجام می دهند – همچنین ایجاد انحنا در محل هایی مانند روی سر، جلوی چینه دان و جلوی بال (برای کاهش اصطکاک).
کرک پرها: نقش عایق بدن را دارند.