جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۹ کتاب علوم تجربی پایه نهم تعداد بارهای الکتریکی ذره های سازنده سدیم فلوئورید را مشخص کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : +Na : یک بار مثبت. -F : یک بار منفی