جواب برسی کنید صفحه ۲۳ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم چه کسانی می توانند سرنشینان کشتی نجات امام حسین باشند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کسانی که در دین ثابت قدم و استوار باشند و با لغزش های دنیوی نلغزند.

احدی : کسانی که به خداون ایمان آورده اند و به حرف های ایشان عمل میکنند پیامبران، امامان و کسانی که مومئن هستند و از پیروان امامان و پیامبران هستند.

ناشناس : از آنجایی که خاندان نبوت و امامت از جانب خدا برای نجات بشر مأمور هستند پس معلوم می شود که هر کسی که خواهان نجات است میتواند از سرنشینان این کشتی باشد