جواب درک مطلب صفحه ۵۰ کتاب ادبیات فارسی پایه پنجم سرود ملی را با پرچم مقایسه کنید و بگویید چه شباهتی با هم دارند هر کدام نشانه چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شباهت ها : الف) هر دو نماد و نشانه ای از یک کشورند. ب) هر دو نمادی از یک سری از ویژگی های کشور هستند. پرچم نشانه استقلال یک کشور است و سرود ملی خلاصه افتخارات، عظمت ها و خواسته های یک ملت است.

زهرا قندالی : پرچم نشانه استقلال یک کشور است هر دو مورد علاقه و توجه ویژه مردم هر کشور است.

نسترن : ما به طور دقیق توضیح می دهیم که چگونه اطلاعات را گرد اوری می کنیم یعنی از کدام روش مشاهده یا به عنوان مثال در نظرسنحی این افراد چه ویژگی هایی سن جنس شغل و غیره یا در روش مشاهده چه چیزی را مشاهده می کنیم چند بار با چند فاصله زمانی مشاهده خودرا ثبت می کنیم من گفتم بچه ها بنویسید خوبه.