جواب فکر کنید صفحه ۱۱۵ کتاب علوم تجربی پایه هفتم سطح داخلی باریک روده چین خوردگی های فراوانی دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

سطح داخلی روده باریک، چین خوردگی های فراوانی دارد. اگر همه این چین ها باز شوند، سطحی در حدود 20 فرض 3 ¡Á 4 را می پوشانند. با توجه به کار روده باریک این چین خوردگی ها چه اهمیتی دارند؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : برای افزایش سطح داخلی روده و افزایش جذب غذا توسط پرز های دیواره روده سطح داخلی به صورت چین خورده است تا مساحت بیشتر در فضای کمتر قرار گیرد.