خبری افتادن به دختر ۳ ساله در روندی که نظری و سوختن ۹۵ درصدی امو از نکس لود  دریافت کنید. دختر سه ساله ای که هنگام نذری دادن بر روی دیگ نذری بازی می کرد با اشتباه خود در درون دیگ افتاد.

وضعیت جسمانی دختری که  درون دیگ نذری افتاد

دخترک بیچاره که داخل دیگه نظریه افتاد با سوختگی ۹۵ درصدی روبرو شده است و همه یه بدن سوخته است سریع این دختر را به بیمارستان منتقل کردند و وضعیت او ثابت شده است ولی با سوختگی ۹۵ درصدی خود همه مردم را ناراحت و پشیمان کرده است. باید مواظب فرزندان و بچه های خود هنگام بازی کردند باشیم و همواره آنها را از جاهایی که خطر دارد دور نگه داریم.