جواب درک مطلب صفحه ۱۳۲ کتاب ادبیات فارسی پنجم سلیمان مور را از چه اتفاقی ترساند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اینجا راه است و مردم از آن می گذرند و ممکن است تو را له کنند.