جواب فعالیت صفحه ۴ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم سه تفاوت سیاره های درونی و بیرونی منظومه خورشیدی را بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سیارات درونی:
الف) در مداری کوچکتر نزدیک به خورشید قرار دارند.وتناوب مداری کمی دارند.
ب) سیارات درونی بیشتر از سنگ ساخته شده‌اند.
ج) نسبت به سیارات بیرونی، کوچک‌تر و چگال‌تر هستند.
د) شمار ماه‌های این سیارات کم یا هیچ است و هیچ حلقه سیاره‌ای پیرامون آن‌ها وجود ندارد.
سیارات بیرونی:
الف) دور از خورشید ودرمداری بزرگتر نسبت به خورشید قراردارند و تناوب مداری بسیار زیادی دارند
ب) عمدتاً از گازهای مختلف ساخته شده‌است.
ج) از آن‌جا که این سیارات از گاز ساخته شده‌اند، دارای چگالی کم وبزرگترهستند.
د) غول‌های گازی به سرعت می‌چرخند و پیرامون خود دارای حلقه هستند و ماه‌های بسیاری نیز دارند