جواب فعالیت صفحه ۶۷ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم سه منبع عمده درآمد حکومت صفوی را ذکر کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تجارت، مالیات، صنایع مختلف مثل ریسندگی و بافندگی.