جواب فعالیت در خانه صفحه ۸۰ کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم سه واژه ی پیر قدیمی فرسوده را معنا کنید و برای تفاوت کاربرد آنها مثال بزنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده : معنا پیر،به کسی را در اوردن کسی را به سختی اذیت کردن.مثال من رهی پیر و سست پای شدم نتوان راه کرد بی بالاد.

نویسنده : فرسوده یعنی افسرده پوسیده پایمال شده مثال هم این روان راست نو حله ای از بهشت که هرگز نه فرسوده گردد نه زشت.

ستایش : قدیمی یعنی چیزی که دیگر برای ما تکراری شده
مثال: کفشی که دیگر قابل استفاده و قدیمی شده وبه جای اون کفش های جدید تری در مغازه ها وجود دارد.

ناشناس :‌ هر 3 کلمه به یک معنب به درد نخور است که مثال های ان مثل :خراب ـبه درد نخورـبی فایده ـ و……….