جواب فعالیت صفحه ۵۸ کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم سورنا و آریو برزن هرکدام چه کار ارزشمندی انجام دادند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : آریو برزن سردار ایرانی در جنگ بین ایران و سپاه اسکندر تا آخرین نفس با شپاه دشمن جنگید. سورنا سردار ایرانی اشکانیان با سپاه روم جنگید و کراسوس سردار رومی را کشت.