جواب پیشنهاد صفحه ۳۳ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم سوره فیل را بخوانید و شباهت های میان آن و ماجرای طبس را بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در داستان اصحاب فیل می بینیم که خداوند برای محافظت از خانه کعبه در برابر سپاه ابرهه، پرندگانی را به نام ابابیل بر سر آن ها فروفرستادکه بر روی آن ها سنگ های ریزی افکندند و آن ها را تار و مار نمودند، در ماجرای طبس نیز خداوند با طوفان شن دشمنان اسلام را شکست داد.

نیایش : در داستان اصحاب فیل می بینیم که خداوند برای محافظت از خانه کعبه در برابر سپاه ابرهه، پرندگانی را به نام ابابیل بر سر آن ها فروفرستادکه بر روی آن ها سنگ های ریزی افکندند و آن ها را تار و مار نمودند، در ماجرای طبس نیز خداوند با طوفان شن دشمنان اسلام را شکست داد.

روژان احمدی : ما می بینیم که خداوند خودش می تواند ازکعبه یاهمان خانه خودش محافظت کند ونگرانی وجود ندارد تاخدا هست دیگر انسان به چیز دیگری نیاز ندارد.