جواب خودارزیابی صفحه ۴۹ کتاب ادبیات فارسی هشتم شاعر برای سعادت و خوشبختی چه کارهایی را پیشنهاد میکند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) سحر خیز باشد. 2) با مادرش مهربانی کند و در خدمتش باشد. 3) با ادب و تمیز باشد. 4) حرف های پدر را گوش کند.