جواب فعالیت صفحه ۱۳۶ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم شاه در پاسخ چه گفت؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پادشاه با درخواست او مخالفت کرد و گفت اگر من با این درخواست موافقت کنم، من پس از مرگ نفرین خواهم شد و این کار من مخالف با آیین این زمانه و روزگار است.