جواب فعالیت صفحه ۶۷ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم به نظر شما شباهت های عمده حکومت امویان و حکومت عباسیان چه بود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) شباهت ها : 1) هر دو حکومت، از طریق نامشروع به قدرت رسیدند.
2) معاویه با نیرنگ، زور شمشیرو خریدن افراد با نفوذ، خلیفه شد؛ عباسیان نیز با فریب و طرح دروغین شعار حکومت آل محمد قدرت را به دست گرفتند.
3) امویان و عباسیان هر دو خلافت را در خاندان خود موروثی کردند.
4) آنها در خشونت و ظلم نسبت به مخالفان به خصوصشیعیان و اهل بیت علیهما سلام دست کمی از یکدیگر نداشتند.
5) هر دوی آنها نسبت به اجرای اصول و ارزشهای اسلامی بی توجه و یا کم توجه بودند.