جواب بارش فکری صفحه ۴۱ کتاب کار و فناوری هشتم مزایای استفاده از شبکه تلفن ثابت برای اینترنت از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خط اختصاصی – دارای سرعت متوع – غیر اشتراکی.