جواب فعالیت صفحه ۱۱۰ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم شرح حال شخصیت های این درس را بخوانید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : عشق به وطن، شجاعت و جسارت، فداکاری و ایمان و مبارزه با بیگانگان از خصوصیات مشترک شخصیت های این درس می باشد.

نویسنده :‌۱:عشق به وطن. ۲:مخالفت انان با نفوذ و دخالت بیگانگان در امور کشور.۳مبارزه با استعمار گران .۴ شهادت در راه خدا و آرمان های انسانی.۵ شجاعت وغیرت.