معنی شعر متن صفحه ۶۳ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم معنی شعر خوانی آفتاب حسن از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده : سست عناصر= بی وجود، کسی که( اراده اش)ضعیف است.باغ و گلستان:استعاره از رخ معشوق(فکر میکنم)لب گشودن:کنایه از حرف زدن.گشت در بیت پنجم اسنادی نیست.ملول: دل آزردهمیم آخر قافیه ی هر بیت جهش ضمیر است و باید بعد از آرزو بیاید: آرزویم استصنعت یعنی فن و پیشه و حیلهآشکار صنعت:ترکیب وصفی مغلوب.آشکار صنعتِ پنهان: تضاددیو و دد در بیت پنجم استعاره از انسان(مردم)