جواب ایستگاه فکر صفحه ۱۰۴ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم شعر سعدیا دی رفت با کدام یک از ویژگی های دانش آموز نمونه ارتباط دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دانش آموز نمونه کسی است که برنامه ریزی می کند و از فرصت هایش خیلی خوب استفاده می کند.

سودا : دانش آموز نمونه وقت شناس است و برای رسیدن به هدف هایش و موفقیت تلاش میکند و از وقتش بهترین بهره وری را میکند.