جواب فعالیت صفحه ۱۵۹ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم آمریکای شمالی و جنوبی از نظر اقتصادی چه تفاوت عمده ای دارند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : هر دو قسمت شرایط و امکانات معادن منابع طبیعی فرارانی دارند. آمریکای شمالی از نظر اقتصادی و صنعتی بسیار پیشرفته اند. آمریکای جنوبی از نظر اقتصادی و صنعتی رشد زیادی نکرده است.