جواب گفت و گو کنید صفحه ۲۷ کتاب علوم تجربی پایه نهم شکل زیر الگویی ساده از چرخه کربن را نشان میدهد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : جانداران (گیاه و جانور): الف) تنفس و تجزیه: تولید CO2 در هوا: استفاده بعنوان ماده اولیه فتوسنتز در گیاهان⟵ مصرف گیاه توسط گیاهخوار و … ب) تبدیل شدن به ذغال سنگ: سوزانده شدن ذغال سنگ و تولید CO2 در هوا: استفاده از CO2 به عنوان ماده اولیه فتوسنتز در گیاهان (و فتوسنتزکنندگان): مصرف گیاهان توسط گیاه خواران و تکرار چرخه.