جواب کامل کنید صفحه ۸۲ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم شکل زیر نردبان موفقیت است به نظر شما کدامیک از گام های موفقیت از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ آنها را به ترتیب از پایین به بالا بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) باید ابزار مخصوص آن کار را فراهم کنی.
2) باید استاد ماهر و باتجربه داشته باشی.
3) باید نظم و برنامه ریزی داشته باشی.
4) باید صبر داشته باشی، تلاش کنی.
5) از شکست نترسی.
از نظر من مهمترین گام موفقیت تلاش و پشتکار است.

ناشناس : گام اول چون اگر گام اول را کامل کامل نکنیم نمیتوانیم به هدف های بعدیمان برسیم.